Insatser

För vara aktuell för en insats ska individen vara folkbokförd i Höganäs kommun och i behov av stöd av minst två myndigheterna.

Sambandet

Sambandet

Sambandet riktar sig främst till unga vuxna upp till 29 år. Syftet är att utreda vilket stöd varje enskild individ behöver för att förbättra sin förmåga att arbeta eller studera.

I ett introducerande informationsmöte erbjuds individen att delta i processen mot arbete och/eller studier. Därefter lägger vi upp en gemensam individuell planering med fokus på individens behov. Processen bygger på ett frivilligt samarbete med stöd och rätt insatser i rätt tid.

En av våra insatser är gruppverksamhet där samhörigheten är viktig och utvecklande. Under ett par månader träffas gruppen (5 - 8 personer) några gånger i veckan. Det är ett brett och varierat innehåll som bestäms i samråd med gruppen. En av fördelarna är bland annat att bryta isolering och få igång rutiner.

Vi har även enskilda samtal med alla i gruppen och vi lär känna varje individ. Tillsammans skapar vi en helhetsbild över livssituationen och arbetar sedan efter individens enskilda behov. Många gånger är vår hjälp praktisk och konkret, t.ex. kan vi hjälpa till i kontakten med vården eller andra myndigheter. Våra insatser långsiktiga och kan finnas med under en längre period.

IRIS Höganäs

IRIS Höganäs

Projektet IRIS (individuella resurser, individuellt stöd) är finansierat av Europeiska Social Fonden och Samordningsförbundet i Höganäs, Lund och Sydöstra Skåne. Projektet har startdatum med deltagare den 1 februari 2021 och avslutas januari 2023. Det är fem delprojekt varav ett är i Höganäs. Målsättningen för projektet är stegförflyttning till att kunna delta i myndigheters ordinarie arbetsförberedande insatser alternativt bidra till förbättrade möjligheter att både få och behålla en anställning på arbetsmarknaden. 

Vi är två Case Managers varav en är utbildad arbetsterapeut. Metoderna case management (CM), supported education (SE) har en gemensam grund som handlar om synsättet på människor och hur arbetsrehabilitering ska bedrivas. Oavsett vad som begränsar svårigheten att få ett arbete handlar det om att stötta människor från en icke-fungerande situation så att de kan få och behålla ett arbete. Stödet utgår från personens intresse och motivation. Metoderna tar hänsyn till de individuella önskemålen och skräddarsyr tjänsterna efter dem. Dessutom tar man hänsyn till att många har behov av ett långvarigt stöd men samtidigt strävar man efter att den anställde ska bli så självständig och självgående som möjligt.